et plusieurs autres entreprises clientes (Yamato Transport, Mizuho Bank, ANA, JNTO, JETRO…)